top of page

Privacy Policy

 

Kooreman&Compaan Psychologen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kooreman&Compaan Psychologen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als Kooreman&Compaan Psychologen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden door Kooreman&Compaan Psychologen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en samenwerking;

 • Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kooreman&Compaan Psychologen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Kooreman&Compaan Psychologen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.
   

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Kooreman&Compaan Psychologen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Het uitvoering geven aan de opdracht zoals opgesteld met de opdrachtgever waarvoor cliënt toestemming heeft gegeven. 

 • Het uitvoering geven aan de opgestelde overeenkomst.
   

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: toestemming van de cliënt of omdat het noodzakelijk is voor: 

* de uitvoering van een overeenkomst.

* het nakomen van een wettelijke verplichting.

* het beschermen van de vitale belangen.

* de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

* de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. 
 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kooreman&Compaan Psychologen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Geboortedatum;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • (Relevante) gegevens over gezondheid.
   

Uw persoonsgegevens worden door Kooreman&Compaan Psychologen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna minimaal 2 jaar na afronding. 
   

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/ lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Kooreman&Compaan Psychologen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kooreman&Compaan Psychologen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Relevante contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kooreman&Compaan Psychologen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
   

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Kooreman&Compaan Psychologen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kooreman&Compaan Psychologen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geboortedatum;

 • Kopie ID;

 • BSN-nummer;

 • KvK-nummer;

 • Bankgegevens.

 

Uw persoonsgegevens worden door Kooreman&Compaan Psychologen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.
   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kooreman&Compaan Psychologen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Kooreman&Compaan Psychologen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken, tenzij dit op basis van wettelijke eisen anders is geregeld (er is bijvoorbeeld vanuit de participatiewet geen recht op blokkeren van een rapportage mogelijk).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Kooreman&Compaan Psychologen 

Lagendijk 1

1541 KA Koog aan de Zaan

info@kooremancompaan.nl

bottom of page